هامون بذر زرین

وارد کننده کودهای آماده مصرف و انواع بذر اصلاح شده

بهاورشیمی

تولید کننده انواع سموم کشاورزی

پیراکشت شیمی

تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی (فرمولاتور) و وارد کننده سموم آماده مصرف

توسعه فرآوری باگاس جنوب

تولید کننده کود های ارگانیک

زرین خوشه جنوب

وارد کننده سموم گیاهی فرموله شده یا آماده مصرف

مشتریان راضی و شرکای مشهور

مشتریان و همکاران ما

_